Sự sai lầm và yếu đuối

Không ai bị nô dịch đến vô vọng hơn những người tin tưởng mù quáng rằng mình tự do.

-Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)-

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *